Zakres usług adwokackich

W ramach prowadzonej praktyki, w Poznaniu jak i na obszarze całego kraju, Kancelaria zajmuje się między innymi sprawami obejmującymi:
Prawo cywilne
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku lub zachowek,
 • sporządzanie pozwów oraz prowadzenie przed sądami wszystkich instancji, spraw o zapłatę powstałych w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, bezpodstawnego wzbogacenia,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych,
 • przygotowanie i opiniowanie umów,
 • sprawy o zasiedzenie, bądź zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienie i zniesienie służebności.
 • prawo wekslowe i czekowe.
Prawo karne i prawo wykroczeń
 • obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami wszystkich instancji, w sprawach karnych oraz karnoskarbowych,
 • działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym lub w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego.
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego.
Prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych
 • sprawy przeciwko ubezpieczycielom i sprawcom czynów niedozowolonych o odszkodowania za poniesione szkody komunikacyjne w postaci uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała lub wywołanego rozstroju zdrowia,
 • sprawy o odszkodowania w postaci uszkodzonego mienia, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia wynikłych w skutek pozostałych zdarzeń rodzących odpowiedzialność ubezpieczycieli lub sprawców.
 • w ramach dochodzenia roszczeń klientów za doznane szkody majątkowe wnosimy o zasądzenie na ich rzecz jednorazowego odszkodowania lub renty.
 • w przypadku doznania przez poszkodowanych szkód niemajątkowych w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych, kancelaria dochodzi w imieniu klientów zasądzenia zadośćuczynienia.
Prawo gospodarcze
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • tworzenie spółek prawa handlowego,
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze,
 • negocjacje z kontrahentami.
Prawo rodzinne
 • sprawy o rozwód i separację, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dziećmi.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • spory o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy w skutek sprzecznego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • postępowania dotyczące uznania zdarzenia za wypadek przy pracy,
 • postępowania przed ZUS o wypłatę renty, bądź jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
 • odwołania do sądów od decyzji ZUS.
Prawo administracyjne
 • reprezentowanie stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed WSA i NSA,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów, skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA.
Projekt i wykonanie strony cgartists.eu